สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

กิจกรรมปีการศึกษา 2555โรงเรียนวัดถั่วทองจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2556
ดูประกาศ

5 ธันวาคม 2555
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดถั่วทอง
ชมภาพ

25 พฤศจิกายน 2555
กองลูกเสือโรงเรียนวัดถั่วทอง พร้อมทั้งนักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคารเอนกประสงค์ เสร็จพิธีลูกเสือและนารีพร้อมทั้งคณะครูร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นโรงเรียนและวัดถั่วทอง
ชมภาพ

21 กันยายน 2555
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดถั่วทอง เข้ารับการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมที่ดีเพื่อครอบครัวอบอุ่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลบ้านปทุม โดยมี นายธนเดช พลอยจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุมเป็นประธานเปิดการอบรม ชมภาพ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
นักเรียนโรงเรียนวัดถั่วทองและคณะครู ได้ร่วมกันทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าและปรับพื้นที่แปลงพืชผักสวนครัว (สวนส้มตำ สวนต้มยำ สวนแกงเผ็ด และถั่วพู) ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชมภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2555
นายธนเดช พลอยจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามลานเอนกประสงค์โรงเรียนคลองบ้านพร้าว นักเรียนโรงเรียนวัดถั่วทองได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ หลายรายการด้วยกัน
ชมภาพ

ด้วยรักและสามัคคีของคณะครูโรงเรียนวัดถั่วทอง

         ตลอดระยะเวลาตั้งแต่มหาอุทกภัย 10 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมาคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยหาเวลาว่างหลังโรงเรียนเลิก และช่วงเวลาที่ว่างจากการสอน หวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมซ้ำอีก
ชมภาพ

บรรยากาศของโรงเรียนหลังจากการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมวันที่ 20 สิงหาคม
2555
นายโชคจุน สุคันธาพฤกษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านนายกชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบห้องเรียนสดใส ทุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนวัดถั่วทอง ชมภาพ

วันที่ 14 สิงหาคม 2555
คณะผู้มีจิตศรัทธาจากมหาวิทยาลัยกรุง และบริษัทต่างๆ ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดถั่วทอง
ชมภาพ

วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555

คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนวัดถั่วทอง ร่วมภาวนาจิต ปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และปีพุทธชยันตี ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดถั่วทอง
ชมภาพ


วันที่ 28 มิถุนายน 2555

รองศาสตราจารย์ประสาน ตังสิกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศน.ประสิทธิ์ เสียงแจ๋ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดถั่วทอง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Eco-School) ชมภาพ

วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2555

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดถั่วทอง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว และโรงเรียนวัดปทุมทอง เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลบ้านปทุม ณ อาคารหอฉันพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ชมภาพ


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันที่ 11 มิถุนายน 2555

โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงวรัญญา แรกขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคะแนนสนับสนุนสูงสุด ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2555
ชมภาพ

วันที่ 22 มิถุนายน 2555

โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ตามประเพณีปฏิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ และการมอบทุนการศึกษาจากพระครูวิบูลกัลยาณคุณ เจ้าอาวาสวัดถั่วทอง และ นายปริญญา แช่มชมดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทอง
ชมภาพ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

นิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางมาจัดกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมปูหญ้ารอบบริเวณโรงเรียน และนำชั้นวางหนังสือมามอบให้โรงเรียนพร้อมทั้งจัดห้องสมุด โรงเรียนวัดถั่วทองขอขอบคุณเหล่านิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีจิตอาสาเข้ามาพัฒนา
โรงเรียนวัดถั่วทองในครั้งนี้ ชมภาพ


วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาจัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ คืนให้ชุมชน" ตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบอุปกรณ์และวัสดุการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดถั่วทอง นอกจากนั้นยังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทาสีประตูหน้าต่าง ลูกกรง ทำความสะอาดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โรงเรียนวัดถั่วทอง ขอขอบพระคุณในการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในครั้งนี้
ชมภาพกิจกรรม


วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2555
ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญและสำรอง เข้าค่ายพักแรม ณ ลานวัดถั่วทอง โดยมีลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
เข้าร่วมกิจกรรม 1 หมู่

ชมภาพ กิจกรรมกลางวัน
ชมภาพ กิจกรรมรอบกองไฟ

กระทรวงศึกษาธิการ           สพฐ.           สพป.ปท.๑             สมศ.            E-filing            E-Money         เว็บบอร์ด 

บอกกล่าวเล่าขาน


นายปริญญา แช่มชมดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง    ปรัชญาโรงเรียน : นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

...ติดต่อผู้ควบคุมเว็บไซต์/ให้ข้อเสนอแนะหรือติชมได้ที่>>>princham@hotmail.com>>>ปริญญา แช่มชมดาว>>>081-4008260...ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทอง....


พระครูวิบูลกัลยาณคุณ
เจ้าอาวาสวัดถั่วทองประวัติวัดถั่วทอง
ชมภาพพระอุโบสถ
ข่าวสารจากวัด

ความหมายของสีธงโรงเรียน

สีเขียว : ความขยัน ความอดทน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
สีเหลือง : ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงาม มีความเจริญงอกงามในการศึกษา

แผนที่มา ร.ร.
ชมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553
ชมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2554
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรแก่
เด็กหญิงวรัญญา แรกขึ้น (น้องใบตอง)
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดถั่วทอง ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ชมภาพการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ชมภาพแห่งความภาคภูมิใจ

 

โรงเรียนวัดถั่วทอง เลขที่ 22 หมู่ 3 บ้านถั่ว ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร.
02 9798521
@@@@
...ปรับปรุงล่าสุด 7 มกราคม 2556...@@@@

 

วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากร ข้อมูลนักเรียน กรรมการนักเรียน

 

 

 

ท่านเข้ามาเป็นลำดับที่ Website counter

 

ก.ค.ศ. ห้องพักครู
มุมนักเรียน มุมนิเทศ

 

 

 


 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรสร้างความดี สามัคคีมีวินัย มีใจกตัญญู

 

 

 

 

 

ขอบข่ายการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานบริหารทั่วไป

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักสูตรของโรงเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ระเบียบวัดผลประเมินผล
- หลักสูตรปฐมวัย

- สารเคมีกับแหล่งน้ำ
- หลักสูตรอาเซียน
- การปลูกบัว

แผนปฏิบัติการของ ร.ร.
- แผนกลยุทธ์ 55 - 59
- ปีการศึกษา 2553
- ปีการศึกษา 2554
- ปีการศึกษา 2555
- แผนการนิเทศตามจุดเน้น
-
การบริหาร ร.ร.ขนาดเล็ก
- คู่มือบริหารงานโรงเรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา
2554

ปีการศึกษา2555

SAR

SAR ปีการศึกษา 2553
SAR ปีการศึกษา 2554

ประกาศ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรการส่งเสริมฯ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

Best Practice
การใช้รูปแบบการบริหารแบบ
4 D เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดถั่วทอง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มละไม ไหว้ละมุน

 


ชมภาพบรรยากาศ
งานทอดกฐินสามัคคี
วัดถั่วทอง

วันที่ 31 ตุลาคม
2553

 

ไหว้ละมุน
 
หมายถึง

การแสดงความเคารพนบนอบด้วยการไหว้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยน สวยงามตามประเพณีไทย
 

 

 

 

 

ยิ้มละไม

หมายถึง

การแสดงความเป็นมิตรด้วยรอยยิ้มที่น่ารักน่าเอ็นดู
ยิ้มอย่างสดชื่นและสุภาพ
นุ่มนวล

 

 

ผลงานนักเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์
เอกสารแผ่นพับ

 

 

 

 

 

กำหนดการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มกราคม
2556
วันที่ กิจกรรม
4

ประชุมครูประจำเดือน

9

แข่งขันกีฬาภายใน

11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
21 สพป.ปท.1 ประเมินภายใน
14-31 เติมเต็มความรู้สู่ O-Net

 


 

 


 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสาร

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 แนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มที่ใช้ใน สพป.ปท.เขต ๑
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
แบบประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

ประกาศ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ สปช.201